09.03.2016

Туған черим — Тағлығ Шор

Туған черим — Тағлығ Шор. Чатқан чуртум — ырыстығ чурт. Туған ичем — Қудайдығ иче. Чатқан — чарық ӱге. Туған черимде — ақ чачықтар. Чатқан черимде — кӧк тегри. Туған черимге пӱӱн Қара тубан чайылпартыр. Чатқан черимге пӱӱн Кӧк шалғынақ […]
09.03.2016

«Туған Чер» бюллетеньге — 15 чыл

Пир мун тоғус чӱс тоғузон чыллары — қыннығ темнер полғаннар. Тадар чон-қалықтың кӧӊнӱ мӧзӱк полған. 1989 чылда шор тилибистиӊ анаӊ литературабыстыӊ кафедрабыс иштерге пажады. 1990 чылда шор чон-қалыктыӊ Ассоциация паштапқы тадар чоның Чыылыжында пӱдӱрӱлпарған полған. Чон-қалықтың кижилер чақшызы шор қалықтаң […]