09.03.2016

Шор черлердиң қайчылары

Мен 1995 чылдың 2007 чылға тӧӧнче пистиң қалыктың фольклорын пас чӧрчам. Ам шор ааларда ныбақтар, сарыннар оңнапчытқаннары ас қалбодурча. Тил оңнапчытқан улуғ апшыйлар, ӧрекеннер тарапчалар. Пойдаң, оол-қыстар шор тилин ундутчалар. Улуғ кижилер айтчаңнар, алында пистиң черлерде маттап кӧп қайчылар полған […]
09.03.2016

Қарындаштарымма туғаннарым

Мен кӧп туғаннығ, кӧп қарындаштығ кижибим. Меең тӧлим Шелбогашев полар, Челей сӧӧк поларым. Мен Таштағол теп турада чатчам, рудникте взрывник полып иштепчам. Мен кижи алған кижибим. Меең эпчим пар, оғаннарым пар. Меең улуғ оғлым (оолым) горный техникумде ӱргенча. Ааң туңмалары […]
09.03.2016

Қарлығаш

Эжик қапчығай қайра аш, Учуқ келча қарлығаш. Часқы келди чылығаш, Кӧгер — шапча ағаш — таш, Сарынға кирча қарлығаш. Кӱн сайа кӧглиг чулчыраш. Кӱлӱк қушчақ қарлығаш Мағат сарынчы ошқаш. Валентина Тотышева
09.03.2016

Эзен!

Кем паштап тапқан «Эзен»! Чозақтығ по сӧс  — Эзен. Чӧрча ол писпе пелен, Улуғ чозақтығ Эзен! Кӱндӱс, иир, наа эртен Эзенешчам кӱн сайа мен: — Эзен, ызайынчық эртен! Эзен! Қайран чақшы Эзен! Валентина Тотышева