Туған черим — Тағлығ Шор
09.03.2016
Показать все

«Туған Чер» бюллетеньге — 15 чыл

Пир мун тоғус чӱс тоғузон чыллары — қыннығ темнер полғаннар. Тадар чон-қалықтың кӧӊнӱ мӧзӱк полған. 1989 чылда шор тилибистиӊ анаӊ литературабыстыӊ кафедрабыс иштерге пажады. 1990 чылда шор чон-қалыктыӊ Ассоциация паштапқы тадар чоның Чыылыжында пӱдӱрӱлпарған полған. Чон-қалықтың кижилер чақшызы шор қалықтаң ӱчӱн кӱндӱс-қаразыба иштегеннер. Ол шенде кӧп керектер тӧзелпарғаннар.

Ол темде — январь айда 1994 чылда «Туған Чер» бюллетени чарыққа шығарға пажады. Ай-сайа шыққан. Ол темнең ала шынықтачы Л. И. Чульжанова 196 бюллетенерди шығарыбысты. Кӧп кижи ааӊы қыырған. Шор қалықтың чадыйынаӊ ӱчӱн, ааӊ культуразынаӊ ӱчӱн, кижилер чақшызынаӊ паза пурунғудаӊ ӱчӱн «Туған Чер» пасқан полған. Тадар тилибе эбес, қазақ тилибе пасқан.

Ам тезе, 2009 чылдаӊ «Туған Чер» шор тилибе пазар, ээде санапчадым. Ар да полар пасчыларға, қабарчыларға, ноо эдерзин? Писке туған тилин тириглерге, ӱргенерге керек. Ундутпасқа керек. Шор тили тириг полза — шор қалық ырыстығ полар, шор тили полбаза — ырызы чоқ поларыбыс.

Л. И. Чульжанова, шынықтачы

Добавить комментарий

Share This