06.03.2016

Айас черим

Сарын Чакиектер чайалчаЧеримде мағат,Ағаштары  тайғадаКӧгерча — кӧрзен.Чакиекты мен сағаСыйлапчам — алзаң,Шор черлери ундутпанСен чақшы чатсаң. Припев:Тағлығ черим меең мағат.Айас  черим меең мағат. Қызылчалар  чайақтарЧеримде мағат,Ӧленерди салғынақЧайқылча мағат.Чақкиекты мен сағаСыйлапчам — алзаң.Шор черлери ундутпанСен  чақшы чатсаң. Любовь Чульжанова
09.03.2016

Пистиӊ улуғ пурунғу тили чатсын!

Керек пе, керек чоқ пе писке туған тил? Кӧбӱзи тадар кижилер санапчалар — керек. Туған тилибис — пистиӊ пайы, кӱжи. Пис, тезе, пос тилин таштапчабыс, анаӊ аара мӧнӱс кижилер полчабыс, пашқа чоннарынға негдирибисчабыс. Ээде чарабас! Писке кӱштиг поларға керек. Анаң аара […]
09.03.2016

Текст из учебника шорского языка

Чайғыда мен абамма пасекте чатчадым (чатчам). Пис пирге кӧп иштепчабыс. Сен, арғыжым, по уңнаваанчаң. Писте аарылар кӧп. Ылар кӧп иштепчалар. Меең энем (ичем) ӱйде (эмде) чатчыр (чатча). Сеең аққаң пасекте чатпаанчыр (чатпаанча). Улейлер пистиң кооперативта кӧп, чӱстиң артық. Кооперативибис кӧп […]
09.03.2016

Қайде ол пажалды

8-12 июнь айда 1999 чылда Абакан турада Хакасияның писательлер союзынға 50 чыл полпарғанына чарыдылған Межрегиональный семинар-совещание пасчыған кижилер Сибирьдиӊ, эрткен. Ол семинарға келдилер делегациялар Бурятиядаӊ, Алтайдаӊ, Тувадаӊ, Саха-Якутиядаӊ, Эвенкиядаӊ паза пистиӊ чердеӊ Тағлығ Шориядаӊ, Москвадаӊ. Пистиӊ делегацияда чети кижи полду: […]