09.03.2016

«Туған Чер» бюллетеньге — 15 чыл

Пир мун тоғус чӱс тоғузон чыллары — қыннығ темнер полғаннар. Тадар чон-қалықтың кӧӊнӱ мӧзӱк полған. 1989 чылда шор тилибистиӊ анаӊ литературабыстыӊ кафедрабыс иштерге пажады. 1990 чылда шор чон-қалыктыӊ Ассоциация паштапқы тадар чоның Чыылыжында пӱдӱрӱлпарған полған. Чон-қалықтың кижилер чақшызы шор қалықтаң […]
09.03.2016

Туған черим — Тағлығ Шор

Туған черим — Тағлығ Шор. Чатқан чуртум — ырыстығ чурт. Туған ичем — Қудайдығ иче. Чатқан — чарық ӱге. Туған черимде — ақ чачықтар. Чатқан черимде — кӧк тегри. Туған черимге пӱӱн Қара тубан чайылпартыр. Чатқан черимге пӱӱн Кӧк шалғынақ […]
09.03.2016

Эзен!

Кем паштап тапқан «Эзен»! Чозақтығ по сӧс  — Эзен. Чӧрча ол писпе пелен, Улуғ чозақтығ Эзен! Кӱндӱс, иир, наа эртен Эзенешчам кӱн сайа мен: — Эзен, ызайынчық эртен! Эзен! Қайран чақшы Эзен! Валентина Тотышева
09.03.2016

Қарлығаш

Эжик қапчығай қайра аш, Учуқ келча қарлығаш. Часқы келди чылығаш, Кӧгер — шапча ағаш — таш, Сарынға кирча қарлығаш. Кӱн сайа кӧглиг чулчыраш. Кӱлӱк қушчақ қарлығаш Мағат сарынчы ошқаш. Валентина Тотышева
09.03.2016

Қарындаштарымма туғаннарым

Мен кӧп туғаннығ, кӧп қарындаштығ кижибим. Меең тӧлим Шелбогашев полар, Челей сӧӧк поларым. Мен Таштағол теп турада чатчам, рудникте взрывник полып иштепчам. Мен кижи алған кижибим. Меең эпчим пар, оғаннарым пар. Меең улуғ оғлым (оолым) горный техникумде ӱргенча. Ааң туңмалары […]