09.03.2016

Текст из учебника шорского языка

Чайғыда мен абамма пасекте чатчадым (чатчам). Пис пирге кӧп иштепчабыс. Сен, арғыжым, по уңнаваанчаң. Писте аарылар кӧп. Ылар кӧп иштепчалар. Меең энем (ичем) ӱйде (эмде) чатчыр (чатча). Сеең аққаң пасекте чатпаанчыр (чатпаанча). Улейлер пистиң кооперативта кӧп, чӱстиң артық. Кооперативибис кӧп […]
09.03.2016

Пистиӊ улуғ пурунғу тили чатсын!

Керек пе, керек чоқ пе писке туған тил? Кӧбӱзи тадар кижилер санапчалар — керек. Туған тилибис — пистиӊ пайы, кӱжи. Пис, тезе, пос тилин таштапчабыс, анаӊ аара мӧнӱс кижилер полчабыс, пашқа чоннарынға негдирибисчабыс. Ээде чарабас! Писке кӱштиг поларға керек. Анаң аара […]
06.03.2016

Айас черим

Сарын Чакиектер чайалчаЧеримде мағат,Ағаштары  тайғадаКӧгерча — кӧрзен.Чакиекты мен сағаСыйлапчам — алзаң,Шор черлери ундутпанСен чақшы чатсаң. Припев:Тағлығ черим меең мағат.Айас  черим меең мағат. Қызылчалар  чайақтарЧеримде мағат,Ӧленерди салғынақЧайқылча мағат.Чақкиекты мен сағаСыйлапчам — алзаң.Шор черлери ундутпанСен  чақшы чатсаң. Любовь Чульжанова
03.02.2016

Пистиң туған тилибис қачан-да ползун!

Қачан сегизон чыллар ужында 20 чӱс чылдың пистиң улуғ ученайлар Андрей Ильич Чудояковпа Электрон Федорович Чиспияков шор чон-қалықтың тирилдеринең ӱчӱн чӧрӱшты пажалғаннар, ылар постарын ӧӧн пӧгӱни чақшы пилгеннер — шор тилин тирилдерге, кӧдӱрерге керек полған, этпезе тил чоқ чон эдоқ […]
02.02.2016

— Эзеноқ! Қайде чатчаң, ноо иштепчаң?

— Эзеноқ! Қайде чатчаң, ноо иштепчаң? — Здравствуй! Как поживаешь, что делаешь? — Эзеноқ. Чақшы. Ишке (школға,  институтқа) парчам. Сен қайде чатчаң? — Здравствуй. Хорошо. На работу (в школу, в институт) еду (иду). А ты как поживаешь? Сӧстер эзеноқ — здравствуй, қайде […]