— Эзеноқ! Қайде чатчаң, ноо иштепчаң?
02.02.2016
Айас черим
06.03.2016
Показать все

Пистиң туған тилибис қачан-да ползун!

Қачан сегизон чыллар ужында 20 чӱс чылдың пистиң улуғ ученайлар Андрей Ильич Чудояковпа Электрон Федорович Чиспияков шор чон-қалықтың тирилдеринең ӱчӱн чӧрӱшты пажалғаннар, ылар постарын ӧӧн пӧгӱни чақшы пилгеннер — шор тилин тирилдерге, кӧдӱрерге керек полған, этпезе тил чоқ чон эдоқ чоқ полпарар. Анаң аара Аба-Тура ӱргедиг институтта шор тилиниң паза литератураның кафедраны пӱдӱрсалғаннар, шор номнар шығарғаннар, чаш кижилерди ӱргенгеннер, шор тилиниң тирилдеринең ӱчӱн улуғ тоғыш апарғаннар. Ылардың ӱргенчилери анаң парчазы Шорияда палларды ӱргеткеннер. Улуғ алғыш парчазынға ӱргедигчилерге ползун! Ылар кӧбӱзи мӧзӱк сағыштығ, пос чоның кӧӧленген кижилер полчалар.

Шор тилин уңнапчатқан кижилер саны чыл сайа қызырылча — 300-400 туған тилин уңнапчатқан кижи қалған. Улуғлары парыбысчалар, оғланнар, тезе, туған тилин уңнабаанчалар, чооқтабаанчалар. Анаң аара писке кереқ ас қалғанчы кӱжӱбе туған тилин тирилдерге паза ӱргенерге. Аба-ичелерге палларыба эмде шор тилибе кӱнең кӱнге чооқтажарға керек.

Шор чон-қалықтың Ассоциацияға паза пашқа шор организацияларға шор тилинең ӱчӱн чӧптешкелип эдоқ тоғышты апарарға керек. Эдоқ керек шор тилиниң кӱни турғасаларға, анаң пӧлгӱлерғе чыл сайа. Кӧбӱзи чоннарда пос туған тилиниң қӱни пар полча. 8 февральда Э. Ф. Чиспияковтың туған кӱнӱ полар. Ол кӧп иштепсалған тадар тилинең ӱчӱн. Анаң аары ааң туған кӱнде пайрам эдваларға келижер теп, санапчам.

31 январьда «Тадарлар.ру» сайттың редакциязи шор тили Чылы уғусқан паза наа сайтты «Тадар тили» (tili.tadarlar.ru) ажылған. Эдоқ қырыбысқан парчазын тадар кижилерди шор тилиниң тирилдеринең ӱчӱн чӧрӱшта аралажарға. Пашқа чол пистин чоқ. Пистиң туған тилибис қачанда-да ползун!

Любовь Чульжанова,
02.02.2016

Добавить комментарий

Share This