09.03.2016

Шор черлердиң қайчылары

Мен 1995 чылдың 2007 чылға тӧӧнче пистиң қалыктың фольклорын пас чӧрчам. Ам шор ааларда ныбақтар, сарыннар оңнапчытқаннары ас қалбодурча. Тил оңнапчытқан улуғ апшыйлар, ӧрекеннер тарапчалар. Пойдаң, оол-қыстар шор тилин ундутчалар. Улуғ кижилер айтчаңнар, алында пистиң черлерде маттап кӧп қайчылар полған […]
09.03.2016

Апшақ ачығы

Қышқы тайғаба ийги мылтықтығ кижи шанаба парчалар. Эбире шын турча шаналар ла ығрапчалар. — Ам раақ қалбады, — теп айтча пурунғу кижизи. Чуққа поларға керек. Чуққанаӊ ол кижилер қаштын сынынға шықтылар. — Антондуне, кӧрчаӊ ма чадық тӧзӱнде оймақ? — сурады […]
09.03.2016

Қабарлар

1. 24 январьда 2009 чылда Томазақта шор чон-қалықтың Ассоциациян чӧпи чыылған. Ол чӧпте кӧп сурағлардың ӱчӱн эрбек полған: қайде 2008 чылда Ассоциация иштеген, қайдығ шедиктер ааң алында турғаннар. Ревизионная комиссия айтқан қайдығ керектерге спонсорлар перген 1 миллион салковай. «Междуречье» ОАО […]
09.03.2016

Пурунғу чооқ

1 Падыған тағ эзиниӊ очу оғлу полған полар. Ылар ийгеле пашқа тайғаға қыс қудалап парғаннар. Ол тағдыӊ эзи ларға арағалығ айақ перген. Оғлу ол айақты алвалып абазынаӊ пурнада ижибискен. Анаӊ абазы қанығып палазын шапқан. Шапқанозуба тегейиӊ ойа шабысқан. Анаӊ қаны […]
09.03.2016

Зачин из сказания «Кӧк Қан»

из репертуара кайчи В. Е. Таннагашева Амдағы тӧлдӱн алында, Пурунғу тӧлдӱн соонда, По чер пӱдерде, Чер-суғ қабыжарда полчатыр. Қалақпа чер пӧлӱжерде полча, Қамышпа суғ пӧлӱшчиған темнер полтур. Қазың паштарынға чарышкел Кӧк пӱр шықчиған тем полтур, Кӧгеришкел кӧк  ӧлен ӧскен тем […]